Wie wij zijn

Garage Roest – De Borst, gevestigd aan Verrijn Stuartweg 8 1112 AX in Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
garageroest-deborst.nl
Verrijn Stuartweg 8 1112 AX in Diemen
Tel: +31 20 665 6388

Ricardo de Borst is de Functionaris Gegevensbescherming van Garage Roest – De Borst. Hij is te bereiken via info@garageroest-deborst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garage Roest – De Borst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen u en garage Roest – De Borst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@garageroest-deborst.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garage Roest – De Borst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Garage Roest – De Borst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Persoonlijke gegevens gegenereerd door technische processen zoals contactformulieren en reacties

De Branderij bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen De Branderij en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen De Branderij en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van uw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kunt u ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garage Roest – De Borst bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen Garage Roest – De Borst en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen Garage Roest – De Borst en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van uw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kunt u ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Garage Roest – De Borst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Garage Roest – De Borst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garage Roest – De Borst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw toestemming geldt voor het volgende domein: garageroest-deborst.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Roest – De Borst en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@garageroest-deborst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Garage Roest -De Borst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Garage Roest – De Borst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet haar uiterste best om persoonsgegevens veilig te verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@garageroest-deborst.nl